Ga naar hoofdinhoud

De vrijwilligers in 2023

Sinds 1995 zet Manteling vrijwilligers in bij kwetsbare burgers. Zij vormen het warme hart van de organisatie; zij gaan het contact aan, zij bieden een luisterend oor, oprechte aandacht en hun tijd aan de ander. Samen met een ander wordt het makkelijker om iets te gaan ondernemen, een stuk te wandelen of bijvoorbeeld een kringloopwinkel te bezoeken. Het maatje is dan echt een steuntje in de rug om die stap naar buiten te zetten. Maar thuis een gesprek met een bakje koffie is ook al heel steunend. Er ontstaat een betekenisvol contact dat waardevol is voor zowel de hulpvrager als voor de vrijwilliger. En in veel gevallen krijgt ook de mantelzorger met de komst van een vrijwilliger ruimte en tijd voor zichzelf.

Er zijn in de gebieden Middelburg Noord, Middelburg Zuid en Veere weer vele nieuwe maatjescontacten gestart en andere koppelingen zijn nog even doorgelopen. We zouden nog veel meer bezoekmaatjes willen koppelen, het werven van nieuwe vrijwilligers is daarbij prioriteit nummer één.

“Ik ga altijd met een fijn gevoel op bezoek bij mijn maatje, het betekent dat de mantelzorger een paar uur ontlast wordt van de zorg, dat wordt erg gewaardeerd. Ik voel me nuttig en het is heel erg helpend om de situatie draaglijk te houden.”

|||| STUDENTEN

Net als voorgaande jaren hebben eerstejaars studenten van de HZ inzet geleverd bij Manteling. De studenten verdienen zo studiepunten terwijl ze ook met een doelgroep in contact komen. De hulpvragers hebben ongeveer acht maanden een leuk contact.
De groep studenten die in november 2022 is gestart, heeft de inzet in juli 2023 afgerond. Twee studenten zijn doorgegaan met hun inzet als reguliere vrijwilliger. Tijdens de periode van hun inzet hebben de studenten twee keer deelgenomen aan een intervisiebijeenkomst. Tijdens zo’n bijeenkomst bespraken zij hun ervaring als vrijwilliger, waarbij aandacht was voor de zaken waar ze tegenaan liepen, wat goed ging en wat ze er uiteindelijk van geleerd hebben.

In september is gestart met de werving van nieuwe studenten. Zo werd samen met jongerenwerkers van Welzijn Middelburg een ochtend georganiseerd om studenten Pedagogiek van de HZ een kijkje te geven in het werkveld. Tijdens deze ochtend namen we ze mee in een casus over een jonge mantelzorger die zorgt voor haar ouders die slechtziend en blind zijn. Hierdoor kregen de studenten inzicht in wat jonge mantelzorgers zijn en wat wij als Manteling doen om hen te ondersteunen. Naar aanleiding van deze ochtend meldden vier studenten Pedagogiek zich aan als vrijwilliger voor Maatje voor Jou!

Ook waren we present bij de ‘Kennismaking met doelgroepen’ van de opleiding Social Work. Hier hebben we ons vrijwilligerswerk kunnen presenteren. En op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt was Manteling actief om vrijwilligers te werven. Uiteindelijk zijn elf studenten van Social Work, Verpleegkunde en Pedagogiek in november en december van 2023 getraind. Hiervan zijn negen studenten ingezet als maatje.

|||| BOODSCHAPPEN EN BEGELEIDING

De doelgroep Boodschappen en Begeleiding (B&B) bestaat uit structurele en incidentele inzetten. De structurele inzetten bestaan vooral uit boodschappen doen voor een hulpvrager en/of met de hulpvrager. De incidentele aanvragen zijn voor vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis, de dokter, opticien of audicien. Afgelopen jaar hebben we deze dienst onder de loep genomen en overwogen om te stoppen. Dit omdat Manteling gelooft in betekenisvolle contacten en hiermee zijn de eenmalige, incidentele hulpvragen niet in lijn. Wij zijn in gesprek gegaan met Vizita (voorheen Welzijn Middelburg) omdat dit hulpvragen zijn die je in de wijk, dichtbij mensen, hoopt in te vullen. Het bleek echter dat deze dienstverlening minder gemakkelijk over te nemen is dan wij hoopten. Het in kaart brengen van het doel en van alle acties hebben ertoe geleid dat Manteling deze vorm van eenmalige ond

ersteuning als aanbod houdt omdat het vaak gaat over vervanging van de bestaande mantelzorg. Met behulp van de Lean methodiek hebben we het proces bekeken om de dienst efficiënter in te richten.

|||| KOFFIETIJD

Bij Koffietijd ontmoeten kleine groepjes hulpvragers elkaar onder de begeleiding van een vrijwilliger. Deze ontmoetingen vinden om de week plaats in huiselijke sfeer bij de vrijwilliger thuis. Daarbij gaat het om betekenisvol contact, het delen van verhalen en een luisterend oor. Bij de start van 2023 waren twee clubjes Koffietijd actief in Middelburg. Eén van de clubjes had nog ruimte om nieuwe deelnemers te ontvangen. In het najaar is deze groep met een bezetting van drie deelnemers gestart. En in het najaar is een nieuw groepje gestart in Middelburg bij een ervaren vrijwilliger van Manteling. In totaal hebben acht personen in 2023 deelgenomen aan Koffietijd.
Eén van de clubjes, bestaande uit alleenwonende deelnemers, heeft haar activiteiten uitgebreid door eens in de maand samen te gaan eten bij Resto van Harte.

Dat Koffietijd niet alleen staat voor een kopje koffie zien we in de recent gestarte groep. Door de kleinschaligheid en het persoonlijke contact konden de deelnemers die wegens omstandigheden niet meer buiten de deur kwamen, nu toch eens in de twee weken Koffietijd bezoeken. In de zomer van 2023 hebben we meer bekendheid aan Koffietijd kunnen geven door tijdens een rommelroute in Middelburg onze koffietafel open te klappen. Dit heeft mooie gesprekken opgeleverd.

|||| NETWERKCOACHING

Een sociaal netwerk maakt je wereld groter en is voor iedereen van belang omdat we elkaar nodig hebben. Voor aanspraak, hulp of ondersteuning.
Twee netwerkcoaches die in 2022 met hun training gestart waren, hebben deze in 2023 afgerond. Beiden hebben hun kennis kunnen inzetten bij een traject in Middelburg.
Door middel van gesprekken en de methodiek ‘Natuurlijk een netwerkcoach’ kan een vrijwillige netwerkcoach iemand helpen om de eigen contacten te versterken of uit te breiden. De netwerkcoaches komen jaarlijkse meerdere keren bij elkaar voor een intervisiebijeenkomst voor de verdere ontwikkeling in het coachen en leren van elkaar. Er zijn diverse gesprekken geweest met samenwerkingspartners om met elkaar te sparren over casuïstiek en een passende doorverwijzing voor Netwerkcoaching. Er zijn meerdere aanvragen geweest die om diverse redenen niet passend waren voor een traject. In 2023 zijn alle vier de netwerkcoaches actief geweest en zijn er vier trajecten gestart of afgerond, in totaal waren er 17 aanvragen waarbij een intake is geweest.

|||| MAATJE VOOR JOU!

Bij Maatje voor Jou! worden vrijwilligers als maatje ingezet bij jonge mantelzorgers en jonge hulpvragers. Zij zijn tussen de 8 en 18 jaar oud en krijgen van hun maatje een luisterend oor, een steuntje in de rug en leuke activiteiten om samen met hun maatje te ondernemen. In de eerste helft van 2023 waren er vier koppelingen tussen jonge mantelzorgers/hulpvragers en studenten van de opleiding Pedagogiek van de HZ. Drie koppelingen stopten in juli en één student is doorgegaan met de koppeling. In het najaar zijn drie studenten Pedagogiek gestart als vrijwilliger bij Maatje voor Jou! waardoor er aan het einde van 2023 vier lopende koppelingen waren. Er zijn in de loop van het jaar twaalf aanmeldingen geweest.

|||| BEZOEKVRIJWILLIGERS; VAN DOELGROEPEN NAAR GEBIEDEN

Gedurende het jaar 2023 hebben we onze werkwijze van het werken in doelgroepen veranderd in het werken in gebieden. Een verandering die deels in gang werd gezet doordat de gemeente Vlissingen een eigen koers ging varen met de start van de Buurtteams en vrijwillige inzet in die gemeente door Manteling niet meer mogelijk was.
Vele jaren werden de hulpvragers ingedeeld in doelgroepen, zoals mensen met dementie, met een psychische kwetsbaarheid of een chronische beperking. Hier hebben we verandering in aangebracht door de doelgroepen los te laten en ons werk in te delen in het werken in gebieden. De woonplaats van de hulpvrager werd leidend: ons werkgebied werd ingedeeld in Middelburg Noord, Middelburg Zuid en de gemeente Veere. De focus kwam te liggen op het maken van de best mogelijke match i.p.v. op het ziektebeeld van de hulpvrager. De verandering van werken in doelgroepen naar werken in gebieden is in 2023 goed verlopen en heeft het werk efficiënter gemaakt.

Hulpvragers worden bezocht door een vrijwillig coördinator voor een kennismaking en intakegesprek. Daarin worden onder meer de wensen en verwachtingen ten aanzien van een vrijwilliger en activiteiten besproken. Tijdens een intake met een professionele coördinator wordt ook aan vrijwilligers gevraagd naar wensen en verwachtingen t.a.v. het maatjescontact. En tevens naar het gebied van hun voorkeur.

Ook de vrijwilligersbijeenkomsten werden in 2023 niet meer ingedeeld in doelgroepen maar hebben we diverse keren in het jaar georganiseerd voor de hele groep vrijwilligers samen. Zo konden zij onder leiding van de coördinatoren met elkaar hun kennis en ervaringen met het maatjescontact uitwisselen.
Veel vrijwilligers zijn in meerdere gebieden inzetbaar. Dat vergroot de mogelijkheden om een passende match te maken met een hulpvrager.
Zie voor een overzicht van de inzet van vrijwilligers per gebied in 2023 het kopje ‘Manteling in cijfers’.

“Ik ga altijd met een fijn gevoel op bezoek bij mijn maatje, het betekent dat de mantelzorger een paar uur ontlast wordt van de zorg, dat wordt erg gewaardeerd. Ik voel me nuttig en het is heel erg helpend om de situatie draaglijk te houden.”

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top