Ga naar hoofdinhoud

Projecten door Manteling

|||| TOOLBOX WERKENDE MANTELZORGERS
In april 2023 hoorden we dat een subsidie van de provincie Zeeland, Zeeland in Stroomversnelling: de Human Capital Agenda, werd toegekend voor het ontwikkelen van een Zeeuwse Toolbox voor werkende mantelzorgers. Een mooi project waarin wordt samengewerkt door de HZ: University of Applied Sciences, het HR Netwerk Zeeland en Manteling.

|||| ONDERZOEK ONDER MANTELZORGERS
De ouderenorganisaties in Zeeland werken samen onder de titel ‘Zorg in Balans’. Zij hebben diverse programmalijnen uitgezet waarin ontwikkelvermogen zit om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Een van deze programmalijnen was in 2023 ‘Mantelzorg’. Om te ontdekken wat mantelzorgers nodig hebben, waar ze mee bezig zijn en hoe ze zelf oplossingen zoeken voor de dilemma’s waarmee ze te maken krijgen, heeft Manteling de opdracht gekregen om een onderzoek te doen.

In 2023 wilden we 100 deelnemers werven en hadden we binnen korte tijd 140 aanmeldingen ontvangen uit heel Zeeland. Het afnemen van interviews is gestart in 2023, waarbij studenten van de opleiding Social Work van de HZ een gedeelte hebben gedaan. Dit onder begeleiding van de projectleider van Manteling. De methodiek wordt begeleid door Dockwize.

|||| ONTMOETSMOESJES
Manteling heeft al jaren een tekort aan vrijwilligers. Hierdoor staan er mensen op een wachtlijst. De gedachten van het project ONTMOETSMOESJES is om de mensen op de wachtlijst te helpen om zelf contacten aan te gaan.
Een onderzoek van Movisie toont aan dat kleine interacties een groot effect hebben. Deze interacties met vreemden of vage bekenden blijken een positief effect te hebben op hoe we in ons vel zitten. Met deze gedachte is Manteling gaan onderzoeken op welke manier zij hierin iets kan betekenen om eenzaamheid te verminderen bij mensen die op de wachtlijst staan voor een vrijwilliger.
Manteling is een samenwerking aangegaan met theatercollectief De Balsemienen, die als doel heeft om maatschappelijke thema’s uit te werken en toneel te maken met mensen zonder toneelervaring. Door op het toneel thema’s uit te spelen en daarmee te oefenen met kleine interacties hopen wij dat de deelnemers in het dagelijks leven ook gemakkelijker contacten leggen.

Met dit project dienen we een paar doelen. We willen mensen de kans bieden om te oefenen in het leggen van kleine contacten, de alledaagse kleine interacties. Daarnaast willen we de mensen die op zoek zijn naar een maatje een betekenisvolle activiteit aanbieden waarbij ze zelf werken aan het zoeken naar een maatje door mee te werken aan de toneelproductie.
We hebben subsidie gekregen van het VSB Fonds, van het Klein Geluk fonds en van de gemeente Middelburg om dit project uit te voeren. In 2023 is Manteling vooral bezig geweest met het vinden van fondsen en het werven van deelnemers. De toneellessen zijn gestart in januari 2024 en de voorstelling vindt plaats in juni 2024.

|||| DE BURGERIJ
De Burgerij is een buurthuis in Vlissingen in de wijk Pauwenburg. Zij hebben het motto ‘voor en door bewoners van de wijk’. Bij het Oranjefonds hebben zij een projectaanvraag ingediend onder de titel ‘Jong Oud Samen Goud’ met als doel om jonge vrijwilligers te verbinden aan de Burgerij.
Manteling is in het derde projectjaar gevraagd om de projectleiding op zich te nemen en te proberen om nog zoveel mogelijk doelen van het oorspronkelijke plan te behalen. Manteling heeft een startdocument en een plan van aanpak geleverd met een strakke planning met als doel om

  • nieuwe (jongere) vrijwilligers te vinden voor de burgerij,
  • het vrijwilligersbeleid te herzien,
  • een netwerkstructuur van een aantal organisaties te creëren om kennis met elkaar te delen over het vinden en binden van (jonge) vrijwilligers.

Twee medewerkers van Manteling hebben in oktober een start gemaakt. Zij hebben in 2023 in december een vrijwilligersdag georganiseerd en zijn bij de Kerstmarkt aanwezig geweest om vrijwilligers te werven. Het project loopt tot september 2024.

|||| MAEX
MAEX is de organisatie achter de Social Handprint en diverse Impulsen. Zij werken aan Brede Welvaart in Nederland en zetten zich in voor een economie waarin financiële waarde en maatschappelijke waarde hand in hand gaan. Ook helpen zij de samenleving door ruimte te geven aan buurtinitiatieven en sociale ondernemingen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.
Manteling heeft in 2023 twee keer een aanvraag ingediend bij MAEX.

  1. Zeeland Impuls: deze is gebruikt voor de kosten van een training (drie dagdelen) voor zorg en welzijn van de Eigen Kracht Centrale. Hiermee kunnen de medewerkers van Manteling de mantelzorgers helpen om een duidelijke vraag neer te leggen bij het eigen netwerk.
  2. Impuls Duurzame Mobiliteit, die is eind 2023 toegekend en hiermee vergroot Manteling de mogelijkheden om op een duurzame wijze ons bereik in Zeeland te vergroten. Door een nieuwe elektrische fiets blijven medewerkers gezond en fit. Door de inzet van openbaar vervoer ontlasten we het wegverkeer. Om mensen te motiveren om te fietsen en van het openbaar vervoer gebruik te maken, helpt het om lid te worden van een elektrische deelauto aanbieder, zodat overig vervoer in Zeeland onbelemmerd en elektrisch is.

|||| TRAININGEN/WORKSHOPS
Manteling heeft in 2023 twee trainingen verzorgd voor externe partijen:

  1. Zeeuws Weerzien: de vrijwilligers van Zeeuws Weerzien zijn getraind in het voeren van groepsgesprekken en het betrekken van mensen bij een gesprek.
  2. De nieuw ontwikkelde Introductietraining voor vrijwilligers is gegeven aan vrijwilligers van Buurtteams Kapelle.

|||| BUURTTEAMS VLISSINGEN
2023 is het eerste jaar dat Manteling niet meer als subsidiepartner, verbonden is aan de gemeente Vlissingen. De gemeente Vlissingen heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de medewerkers van Buurtteams Vlissingen kennis ontwikkelen over het ondersteunen van mantelzorgers. Manteling is in 2023 gevraagd om samen met medewerkers van Buurtteams Vlissingen een collectief en individueel aanbod te ontwikkelen voor Vlissingse mantelzorgers conform de visie en werkwijze van Buurtteams. De medewerkers van Manteling waren aanvankelijk verantwoordelijk voor:

  1. kennisoverdracht op het gebied van mantelzorgondersteuning aan buurtteammedewerkers incl. het oppakken van casuïstiek, mede als leermethode,
  2. het opzetten van een ondersteuningsstructuur en het organiseren van begeleiding van (zorg)vrijwilligers, binnen de kaders en visie van de gemeente Vlissingen en samen met Buurtteams Vlissingen,
  3. het organiseren van activiteiten voor de inwoners van Vlissingen in het kader van mantelzorgondersteuning, afgestemd op de vragen uit de drie gebieden van de buurtteams. Deze activiteiten dienen ook de doelen: zicht krijgen op de behoefte aan ondersteuning bij inwoners en het vergroten van de bekendheid van de buurtteams onder de inwoners van Vlissingen.

Wat goed ging binnen deze samenwerking was dat in ieder van de drie Buurtteams in Vlissingen een verantwoordelijke voor mantelzorg werd aangewezen. Zij konden sparren over casussen met de medewerkers van Manteling. Deze waren wekelijks aanwezig op de diverse locaties van Buurtteams en hebben getracht om zoveel mogelijk te coachen op individuele vragen van mantelzorgers.
Helaas was de vraag naar coaching op individuele casuïstiek minimaal. Het opzetten en organiseren van BV Buurtteams Vlissingen vergde zoveel van alle medewerkers, zij waren met zoveel thema’s bezig, dat mantelzorg niet op de voorgrond stond.
Omdat de PR binnen Buurtteams Vlissingen ook nog niet goed georganiseerd was hadden meer mantelzorgers gebruik kunnen maken van het aanbod dan nu het geval was.
Daarnaast hebben de medewerkers van Manteling trainingen en workshops georganiseerd en bijgedragen aan het mantelzorgcafé in Vlissingen.
Voor het helpen opbouwen van een ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers, is uiteindelijk geen gebruik gemaakt van de expertise van Manteling omdat Buurtteams Vlissingen gaandeweg het jaar een andere keus gemaakt heeft.

|||| SAMEN IN DE ZEEUWSE KLEI
Manteling is, samen met diverse organisaties, actief in het Platform Eenzaamheid Walcheren (PEW). Lees hierover meer onder het kopje Platform Eenzaamheid Walcheren.
De gemeente Middelburg heeft het PEW in staat gesteld om een project uit te voeren onder de titel ‘Samen in de Zeeuwse Klei’. Binnen dit project waren er twee doelen, het eerste was om beter samen te werken rondom de ‘Week tegen eenzaamheid’. Het tweede was om ondernemers te betrekken bij het signaleren en informeren van eenzaamheid onder hun klanten.
Het eerste doel is uitgevoerd door een lid van het kernteam van het PEW. Maandelijks werd er een overleg ingepland waarin de verschillende deelnemers aan het platform uitwisselden wat de plannen waren binnen die week.

Het onderzoek is uitgevoerd door ZorgBelang Zeeland/West Brabant. Binnen dit onderzoek zijn 90 ondernemingen benaderd waarvan er 30 hebben aangegeven deel te willen nemen aan een workshop over het signaleren en bespreekbaar maken van het onderwerp eenzaamheid. Uiteindelijk hebben 21 medewerkers de workshop gevolgd. Alle ondernemers kregen flyers die zij uit konden delen op het moment dat een klant aangaf eenzaamheid te ervaren. Deze flyers zijn weinig uitgedeeld omdat ondernemers aangaven het toch moeilijk te vinden om het hier over te hebben met hun klanten.
Daardoor is het telefoonnummer van Manteling ook niet heel vaak gebeld naar aanleiding van dit project. Opvolging zal gegeven worden aan dit project door in 2024 de ondernemers uit te nodigen om een vervolgtraining te volgen.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top